Ubytovací řád penzionu ,,Království u Petra“

 

Adresa:

Lipová-lázně 742
Lipová-lázně
790 61

Provozovatel:

Alena Gricová
Křtiny 236, 679 05
IČO: 05797012 

tel.: +420 606 289 002

 

Článek I.

Od všech ubytovaných osob bude ubytovatel vyžadovat předložení průkazu totožnosti, aby zjistil jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a  číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu k zápisu do domovní knihy.

 • host uhradí ubytování v den příjezdu
 • v objektu je vyžadováno nošení domácí obuvi

Článek II.

Host při nástupu obdrží klíč od pokoje. Při ztrátě, nebo jiném poškození klíčů je host povinen zaplatit penzionu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč

Penzion ubytuje hosta od 14.00 hodin příslušného dne a host je povinen pokoj opustit v den odjezdu do 10.00 hodin. Nedodrží-li host tuto dobu, bude mu účtována cena za další den pobytu. Závazná rezervace lůžek je zajištěna do 18.00 hodin příslušného dne. Při neohlášeném prodloužení pobytu má ubytovatel právo přemístit hosta na jiný pokoj. 

 

Provozovatel je povinen:

 • odevzdat hostům prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním
 • dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, provozovatel odpovídá za technický a hygienický stav penzionu

 

Host je povinen:

 • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej
 • pokud je domluveno a povoleno, nahlásit „domácího mazlíčka“ ubytovateli; majitel psa zajistí, aby byl pes v prostorách penzionu na vodítku a měl košík,  a zodpovídá za případné škody jím způsobené
 • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku 
 • řádně užívat prostory určené k ubytování, dodržovat pořádek a čistotu na pokoji
 • při odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít okna a dveře
 • bez průtahů oznámit potřebu provedení oprav v prostorách vyhrazených k ubytování
 • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host v prostorách způsobil
 • v době od 22:00 do 07:00 je v penzionu režim nočního klidu, kdy je host povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní nadměrným hlukem
 • udržovat kuchyňku v čistotě a pořádku, předat ji pronajímateli ve stavu, jako v den jeho nástupu na rekreaci (uklizeno, umyté a uklizené nádobí čistá podlaha, lednice ) v opačném případě bude za úklid bude vyžadován poplatek 300-, Kč

 

Host nesmí:

 • provádět podstatné změny v ubytovacích prostorách ( stěhovat nábytek apod. )
 • POUŽÍVAT NA POKOJI VLASTNÍ SPOTŘEBIČE ( nevztahuje se na holící strojky, fén, kulmu, žehličku na vlasy )
 • přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě pod pokutou 3.000,-Kč
 • kouřit ve všech prostorách penzionu. Kouření a používání otevřeného ohně je povoleno jen na vyhrazených místech!!

Rodiče batolat a malých dětí jsou odpovědní zajistit dodržování čistoty v pokojích.

Jedná se zejména o ochranu postelí před znečištěním dětmi, které nejsou dosud schopny udržovat osobní hygienu

V objektu srubu není dovoleno běhat, pobíhat, hrát si s míčem, skákat po lůžkách, nebo jinak narušovat pobyt a pohodu ubytovaných.

 

Článek III.

V případě vzniku škody způsobené zaviněním hosta, je penzion oprávněn domáhat se náhrady za škodu. Host je povinen uhradit případnou škodu vzniklou v prostorách vyhrazených k ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za ubytování po celou dobu, po kterou bude pokoj vyřazen z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti, nebo jiné osoby ubytované s hostem. 

 

Článek IV.

Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku před penzionem. Tyto plochy jsou otevřené a tudíž provozovatel neručí za případné odcizení vozidla, nebo věcí ve vozidle. Doporučujeme hostům, aby klenoty, peníze a jiné cennosti nenechávali v pokojích. Penzion ve smyslu ust. § 434 odst. 1 občanského zákoníku neodpovídá za ztrátu či škody na uvedených věcech. 

 • ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných
 • toto platí v prostorách celého areálu srubu
 • zdraví ani život ubytovaných není ubytovatelem pojištěno
 • pro úschovu lyží, sání a dětských bobů slouží uzamykatelná lyžárna, v přístřešku chaty.
 • kola lze uschovat po dohodě ve zmíněném přístřešku

 

Vážení hosté, dodržováním domovního řádu srubu Vás nechceme zatěžovat, ale snažíme se o to, aby každý host včetně Vás mohl strávit ničím nerušenou dovolenou podle svých představ.

 

Děkujeme za dodržování řádu.

Penzion Království u Petra

Alena Gricová - majitelka